FOTO: DENIS PEROŠ, HTZ

PREDSJEDNIK TZ ŠIBENSKO – KNINSKE                                            

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Šibensko – kninske županije obavlja župan Šibensko – kninske županije dr.sc. Marko Jelić koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja Zajednicu,
 • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
 • saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

dr.sc. Marko Jelić

predsjednik Turističke zajednice Šibensko – kninske županije

zupan@skz.hr

 

DIREKTOR TZ ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE  

Direktor turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu Šibensko – kninske županije, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

mr.sc. Krešimir Šakić

direktor Turističke zajednice Šibensko – kninske županije

kresimir.sakic@dalmatiasibenik.hr

 

TZ Šibensko – kninske županije trenutno uz direktora zapošljava i 4 djelatnice.

Pomoćnik direktora za razvoj i sustav TZ je Ivana Lušić.

Pomoćnik direktora za operativni marketing je Ines Ljubić.

Pomoćnik direktora za financije i računovodstvo je Katarina Aleksić.

Stručni suradnik za promociju i studijska putovanja je Nikolina Staničić.

 

SKUPŠTINA TZ ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina i mjesta s područja Šibensko – kninske Županije.

Skupština Zajednice:

 1. donosi statut turističke zajednice
 2. donosi poslovnik o radu skupštine
 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća
 4. donosi godišnji program rada turističke zajednice
 5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice
 6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
 7. nadzire poslovanje turističke zajednice
 8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno ovim Zakonom ili drugim propisom.

 

Pored navedenog, Skupština regionalne turističke zajednice nadzire:

1. vođenje poslova turističke zajednice
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice

 

Skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice bira svoje predstavnike u Skupštinu Hrvatske turističke zajednice.

Članovi Skupštine TZ Šibensko – kninske županije:

 1. Marko Jelić
 2. Ante Pavić
 3. Emir Berbić
 4. Paško Klisović
 5. Ante Cukrov
 6. Mario Meštrov
 7. Darko Bastić
 8. Ivica Skorić
 9. Joško Lokas
 10. Lea Ćurko
 11. Ante Huljev
 12. Ljubo Županović
 13. Petar Jelušić
 14. Živko Šikić
 15. Željko Malović
 16. Krsto Barić
 17. Alida Crvelin
 18. Sanja Burtina
 19. Milena Bačelić
 20. Dragica Klanjčić
 21. Ana Krasić
 22. Ankica Ćaleta

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZ ŠIBENSKO –KNINSKE ŽUPANIJE

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Šibensko-kninske županije i ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Turističko vijeće turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice
2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice
6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

 

Članovi vijeća Turističke zajednice Šibensko – kninske županije                                                                                                                                                                                         

 1. Marko Jelić
 2. Ante Pavić
 3. Ante Cukrov
 4. Joško Lokas
 5. Ante Huljev
 6. Ljubo Županović
 7. Petar Jelušić
 8. Živko Šikić
 9. Alida Crvelin
 10. Darko Bastić
 11. Joso Smolić